პაატა გუგუშვილი

ოქტომბერი 15, 2008

სთაგორი – საქართველოს თავისუფლებისათვის აღგზნებულ გულთა ორდენი 1926

პაატა გუგუშვილი,
დღიურები, ჩანაწერები, მოგონებები.
რვეული 7 (1967 წ.), გვ. 62,
ამონარიდი:

(ორმოციოდე წლის წინანდელი გატაცების მოგონება 1965 წელს)

სთაგორის სიმბოლო: გულთა კავშირი, შუაში ვარდის მსგავსად დახატული: „ცოცხალი ვარდი არა მაქვს და ამიტომ ნახატს გამოგიგზავნი – მუდამ გახსოვდეს ეს ვარდი, როგორც უჭკნობი სიმბოლო ჩვენი გულითადი თავისუფალი სიყვარულისა და მეგობრობისა, – ჩვენი სათაყვანებელი ვარდის გამოსახულება“.

ვარდი ხატია,
დამიხატია,
გულს მახატია
მე ეს პარტია
და სიმპატია

საქართველოს თავისუფლებისათვის აღგზნებულ გულთა ორდენი (1926), ტ.7, გვ.62

{1926 წელს პაატა გუგუშვილი 21 წლის ახალგაზრდა იქნებოდა – რედ.}

ამ მასალის გამოყენება დაშვებულია / ნებადართულია მხოლოდ მეცნიერული კვლევისათვის. ამ მასალის ან მისი რომელიმე ნაწილის რაიმე სახით გამოქვეყნება / პუბლიკაცია ბეჭდურ (წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები) ან რაიმე სხვა სახის მედიაში (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი) დაუშვებელია საავტორო უფლებების მესაკუთრის საგანგებო წერილობითი ნებართვის გარეშე. ამ მასალის (CD / კომპაქტ დისკოზე ჩაწერილი ინფორმაციის) ასლის/ასლების გაკეთება დაუშვებელია. კატეგორიულად აკრძალულია ამ მასალის მასობრივი ტირაჟირება / კოპირება და გავრცელება დიგიტალური ფორმით (CD, მაგნიტური მატარებლები და სხვ.) ან ნებისმიერი სხვა ფორმით.
© ბესარიონ პაატას ძე გუგუშვილი

პაატა ბესარიონის ძე გუგუშვილი ეკონომიკა პოლიტეკონომია პოლიტიკური ეკონომია სოციოლოგია დემოგრაფია სახალხო მეურნეობის ისტორია სტატისტიკა მეურნეობა ჟურნალისტიკა კონსტანტინე გამსახურდია ხალხთმოსახლეობა სტამბა გამომცემლობა შრიფტი შრიფტები საქართველო ამიერკავკასია კავკასია

Create a free website or blog at WordPress.com.