პაატა გუგუშვილი

ოქტომბერი 15, 2008

პ.გუგუშვილი როკის გვირაბის მშენებლობის წინააღმდეგ

პაატა გუგუშვილი,
დღიურები, ჩანაწერები, მოგონებები.
რვეული 12 (1978 წ.), გვ. 8-11,
ამონარიდი:

«გასული წლის 22.12 საგეგმო კომიტეტში 1978 წ. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სახელმწიფო გეგმის განხილვა იყო…სიტყვით გამოვედი. აღვნიშნე, რომ …კავკასიის მთაგრეხილზე გამვლელი ორი ტრანსკავკასიური გზის (საავტომობილო და სარკინისგზო) პრობლემა ჯერ კიდევ არაა შესწავლილი. იმას ვინც ქართული ყურძნის, მანდარინის, ვაშლისა და ღვინის ყუთებს დასდევს რუსეთის ბაზარზე არ შეიძლება წარმოდგენილი ჰქონდეს თუ რაოდენ ძირეულ გავლენას მოახდენენ ეს ორი ტრანსკავკასიის, განსაკუთრებით საავტომობილო გზა საქართველოს ეროვნული ორგანიზაციისა და ტერიტორიული ორგანიზაციის განვითარებაზე მომავალი ათეული წლების მანძილზე. – ეს იქიდანაც ჩანს, რომ რესპუბლიკაში არაა არც ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხს სწავლობდეს. ეს წარმოდგენილია ისეთ სიკეთედ, რომელსაც შეგვიძლია ბრმადაც დავხვდეთ… სინამდვილეში კი ის შეიძლება ისეთი შეიქნეს, რომ თვალხილულებმაც მთელი განთხმულობით ვეღარ მოიხილონ…»


საყურადღებოა ტერმინები საქართველოს „ეროვნული ორგანიზაცია“ და „ტერიტორიული ორგანიზაციის“ განვითარება – პაატა გუგუშვილმა თითქმის 30 წლის წინ დაინახა ის, რასა 21-ე საუკუნეში უნდა მომხდარიყო. დასაფიქრებელია ისიც, თუ რატომ გამოჰყო პაატა გუგუშვილმა განსაკუთრებით და სწორედ ტრანსკავკასიის საავტომობილო გზა, რომელმაც ე.წ. სამხრეთ ოსეთი და საკუთრივ ოსეთი დააკავშირა!

სამწუხაროდ მაშინ, პაატა გუგუშვილის გარდა (რომელმაც ყველა სამთავრობო და პარტიულ ინსტანციას მიმართა შესაბამისი მეცნიერულად დასაბუთებული განცხადებით), ვერც ერთმა მეცნიერმა თუ საზოგადოებრივმა მოღვაწემ ვერ დაინახა საფრთხე თუ ვერ გაბედა ხმა აღემაღლებინა ამაზე.

პ.გუგუშვილი როკის გვირაბზე

პ.გუგუშვილი როკის გვირაბზე

პაატა ბესარიონის ძე გუგუშვილი ეკონომიკა პოლიტეკონომია პოლიტიკური ეკონომია სოციოლოგია დემოგრაფია სახალხო მეურნეობის ისტორია სტატისტიკა მეურნეობა ჟურნალისტიკა კონსტანტინე გამსახურდია ხალხთმოსახლეობა სტამბა გამომცემლობა შრიფტი შრიფტები საქართველო ამიერკავკასია კავკასია

Blog at WordPress.com.