პაატა გუგუშვილი

ოქტომბერი 23, 2016

კ.გამსახურდიას „დავით აღმაშენებელი“ — ავტოგრაფით

Filed under: 03 ბიბლიოგრაფია — ბესარიონი @ 8:16 PM

„ძვირფას პაატას ძმური სიყვარულით. კონსტანტინე. 1942; 3. IV“

12552968_1024318747588834_706249778996320667_n

ოქტომბერი 14, 2008

პაატა გუგუშვილის ნაშრომების მოკლე ბიბლიოგრაფია

Filed under: 03 ბიბლიოგრაფია — ბესარიონი @ 11:15 PM
 1. მეორე ქართული გაზეთი. — განათლების მუშაკი, 1929, No 34.
  [Second Georgian Newspaper]
 2. პირველი ქართული გაზეთი (ქართული წიგნის სამასი წლისთავის გამო). -კომუნისტი, 1929, 23 ივნ., გვ. 3.
  [First Georgian Newspaper]
 3. ქართული სტამბის 300 წლისთავისათვის. — მნათობი, 1929, No 4, გვ. 202-223.
  [300 Years of Georgian Printing House]
 4. ქართული წიგნი 1629-1929 წწ. პროფ. ფ.გოგიჩაიშვილის რედ. თბ. სახელგამი, 1929. 386 გვ.
  [Georgian Printed Book 1629-1929]
  • ჭანიშვილი პ. –განათლების მუშაკი, 1929, No 11-12, გვ. 87-89.; – საბჭოთა წიგნი, 1929, No 2-3, გვ. 20. [რეც.-Rev.]
 5. ქართული წიგნის ბეჭდვის 300 წლისთავის გამო. 1629-1929. მოკლე ისტორიულ-სტატისტიკური მიმოხილვა. — მნათობი, 1929, No 4, გვ. 159177
  [300 Years of Georgian Book Printing]
 6. სახალხო მეურნეობის ისტორია. განაკვ. 1-10. სახალხო მეურნეობის ისტორიის საგანი, მეთოდი და მიზანი. ტფ., დაუსწრ. პედ. ინ-ტის ლითოგრ., 1931-1932
  [History of National Economy, Parts 1-10]
 7. სახალხო მეურნეობის წარმოშობა და განვითარება (ქრესტომათია).
  ტ. 1, წგ. 1. პირველყოფილი თემური და მონათმფლობელური მეურნეობა. ტფ., სახელგამი, 1931. 319 გვ.;
  ტ. 2. კაპიტალისტური ფორმაცია. წგ. 1, მანუფაქტურული წარმოების სტადია. 1934, 335 გვ.
  [Establishment and Development of National Economy, Books 1-2]
 8. ტექნიკის მარქსისტული ისტორიის შესახებ. დამატება: დოკუმენტები, პროგრამები. ტფ., ტექნიკა და შრომა, 1932. 192 გვ.
  [Marxist History of Technology]
 9. ეკონომიური ფორმაციებისათვის. ტფ., ტექნიკა და შრომა, 1933. 56 გვ.
  About Economic Formations]
  • მაჩიტაძე გ., ნინუა ა., მგელაძე შ., ქვარცხავა ვ., და დანელია დ. -ახ. ბოშევიკი, 1933, No 9-10, გვ. 50-52. [რეც.-Rev.]
  • მინდაძე ს. –კომუნისტი, 1933, 21 დეკ., გვ. 2. [რეც.-Rev.]
  • ჯანელიძე გ. მარქსიზმ-ლენინიზმის დამახინჯების შინააღმდეგ. -კომუნისტი, 1933, 30 ნოემბ., გვ. 3.[რეც.-Rev.]
 10. ტექნიკის მარქსისტული ისტორია, განაკვ. 3, 4, 5. კაპიტალიზმის ეპოქა. ტფ., ტექნიკა და შრომა, 1933. LVI, 128 გვ.
  [Marxist History of Technology, Parts 3-5]
  • ყალიჩავა გ. და იოსელიანი ა. –ტექნიკა და შრომა, 1934, 312, გვ. 542-546 [რეც.-Rev.]
 11. წიგნის პროუქცია საბჭოთა საქართველოში. –წიგნი, 1933, No 2-3, გვ. 28 34.
  [Production of Books in Soviet Georgia]
 12. “აზიური” წარმოების წესი. ტფ., სახელგამი, 1934. 32 გვ. ბიბლიოგრ.
  [“Asian Method” of Production]
 13. პირველი ქართული გაზეთი (ქართული გაზეთის 125 წლისთავისათვის). –ლიტ. გაზეთი, 1934, 30 ოქტ., გვ. 3
  [First Georgian Newspaper]
 14. აკაკი და მეფის ცენზურა. –ლიტ. გაზეთი, 1935, 30 იანვ., გვ. 2. [Akaki Tsereteli and Tzarist Cenzorship]
 15. კარლ მარქსი გამომგონებლობის შესახებ. ტფ., ტექნიკა და შრომა, 1935. 95 გვ.; -ტექნიკა და შრომა, No 1-2, გვ. 10-15
  [Karl Marx About Research and Development]
  • ყალიჩავა დ. და თაბუკაშვილი ი. –ტექნიკა და შრომა, 1935, No 12, გვ. 572-573. [რეც.-Rev.]
 16. სოფლის მეურნეობა და აგრარული ურთიერთობა საქართველოში. – ბოლშევიკური კადრებისათვის, 1935, No 20, გვ. 4.
  [Agriculture and Agrarian Relations in Georgia]
 17. ქართული ჟურნალისტიკის სათავეებთან. –კრ-ში: ლიტერატურული მემკვიდრეობა. წგ. 1. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1935, გვ. 298-330.
  [Roots of Georgian Journalizm]
 18. ცენზურის მიერ აკრძალული აკაკის ანტიხუცური ნაწერები. – მებრძოლი ათეისტი, 1935, No 6.
  [Anticlerical Writings of Akaki Tsereteli Restricted by Censorship]
 19. შეღავათიანი ტრანზიტი და ვაჭრობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1821-1831 წწ. –თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 3, 1936, გვ. 79-115; ტ. 5, 1936, გვ. 111-142.
  [Favourable Transit and Trade in Georgia and Transcaucasia in 1821 –  1831]
 20. ფულის ნიშნები და ტრიალი საქართველოსა და ამიერკავკასიაში XIX საუკნეში. –თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 6, 1936, გვ. 16-72.
  [Money and Money Circulation in Georgia and Transcaucasia in 19th Century]
 21. არსენა ოძელაშვილი (პირველი ლიტერატურული ცნობა). – ბოლშევიკური კადრებისათვის, 1937, 31 ოქტ., გვ. 3-4.
  [Arsena Odzelashvili – The First Literary Mention]
 22. ახალი მასალები ნ.ბარათაშვილის ბოიგრაფიისათვის. –მნათობი, 1937, No 4, გვ. 137-143.
  [New Material on Nikoloz Baratashvili Biography]
 23. ქართული საბაჟო ტარიფი. –მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 4, 1937, გვ. 293-311.
  [Georgian Customs Tariff]
 24. Сельское хозяйство и аграрные отношения. Социально-экономическая история Грузии 1801-1920 гг. Источники и материалы. Т. 1. Дореформенный период. Тб., Изд-во Тбил. Ун-та, 1937, 729 с. [Agriculture and Agricultural Relations in Georgia, 1801-1920. Book 1. Pre-Reforms Periode]
  • ასათიანი ლ. –მნათობი, 1938, No 9, გვ. 190-191 [რეც.-Rev.]
  • ნატროშვილი ი. –საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა, 1928, No 10, გვ. 67-72 [რეც.-Rev.]
  • შ.ა.ლ. –ბოლშევიკური კადრებისათვის, 1938, 30 ოქტ., No 22 [რეც.-Rev.]
 25. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა. საგამომძიებლო მასალები. თბ., სახელგამი, 1938, 113 გვ.
  [Assasination of Ilia Chavchavadze. Investigation Materials]
  • გვასალია ალ. –კომუნისტი, 1938, 21 ნოემბ., გვ. 3.[რეც.-Rev.]
  • ვ.ზ. –მუშა, 1938, 17 ნოემბ., გვ. 4. [რეც.-Rev.]
 26. კარლ მარქსი ცარიზმის მიერ საქართველოს დაპყრობის შესახებ. – საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა, 1938, No 5, გვ. 12-19
  [Karl Marx on Conquest of Georgia by Russian Tzcarizm]
 27. მანუფაქტურული წარმოების ისტორიისათვის ამიერკავკასიაში. -მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 3, 1938, გვ. 5-44.
  [History of Manufacturing Craft Industry in Transcaucasia]
 28. “საქართველოს ძველთაგან და ჩვეულებითად ქართველ მეფეთა დროთა შემოღებული ჰსჯულნი”. –მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 3, 1938, გვ. 67-90
  [New Document on Habitual Low]
 29. ტყვეებით ვაჭრობა საქართველოში. –მნათობი, 1938, No 10, გვ. 174-193; No 11, გვ. 169-193.
  [Captives Trade in Georgia]
 30. შინამრეწველობა ამიერკავკასიაში. (ეკონომიური ეტიუდი). –მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის, ნაკვ. 3, 1938, გვ. 45-66.
  [Home Manufacturing in Transcaucasia]
 31. К аннексионистско-колонизаторской и аграрной политике царизма в Грузии. Тб., Изд-во ун-та, 1938, с. XXVI-LVI
  [Annectionist-Colonizator and Agrarian Politics of Russian Tzcarizm in Georgia]
 32. ბატონყმობის გაუქმება საქართველოში. –ბოლშევიკი, 1939, No 9-10, გვ. 85-99.
  [Abolition of Serfdom in Georgia]
 33. ბატონყმობის გაუქმება საქართველოში. (რეფორმის 75 წლისთავისათვის). –კომუნისტი, 1939, 11 ოქტ., გვ. 2.
  [75 Years of Abolition of Serfdom in Georgia]
 34. “ივერია” ცენზურის რკალში. –წგ-ში: ილია ჭავჭავაძე. საიუბილეო კრებული (1877-1937). თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1939, გვ. 201-222. დოკუმენტები, გვ. 420-423
  [Journal “Iveria” Under Censorship Pressing]
 35. მევახშეობის განვითარება საქართველოში XIX საუკუნეში. –თბილ. უნტის შრომები, ტ. 10, 1939, გვ. 199-230; ტ. 14, 1940, გვ. 129-153.
  [Development of Usurerism in Georgia in 19th Century]
 36. საექსპორტო ნავთობის ტარის წარმოება ბათუმში. (1902 წ. ბათუმში მომხდარი დიდი გაფიცვების წლისთავისათვის). –ბოლშევიკური კადრებისათვის, 1939, 1 მაისი, გვ. 3.
  [Production of Export Oil Tare in Batumi]
 37. ქართული ბოლშევიკური გაზეთები. –ბოლშევიკური კადრებისათვის, 1939, 1 მაისი, გვ. 3
  [Georgian Bolshevic Newspapers]
 38. აკაკი წერეთლის “პატარა კახის” პროზაული ვარიანტები “ირაკლი ბატონიშვილი” და “გელა”. –წგ-ში: აკაკი წერეთელი, საიუბილეო კრებული. თბ., თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1940, გვ. 343-347.
  [Prosaic Variants of Akaki Tsereteli Poem “Patara Kakhi”]
 39. გიორგი ჭალადიდელი. (ბიოგრაფიული ნარკვევი). წგ-ში: ჭალადიდელი გ. რჩეული ლექსები (შედგ. პ.გუგუშვილის მიერ). თბ., სახელგამი, 1940, გვ. 3-11.
  [Poet Giorgi Chaladideli, Biography]
 40. ირაკლი ბატონიშვილი. აკაკი წერეთლის “პატარა კახის” პირველი პროზაული ვარიანტი. –მნათობი, 1940, No 5-6, გვ. 63-66.
  [Irakli Batonishvili, First Prosaic Variant of “Patara Kakhi” by Akaki Tsereteli]
 41. მიმოსვლისა და კავშირგაბმულობის საშუალებათა განვითარება ამიერკავკასიაში (მე-19 საუკუნე). –საქ. სოციალისტური მეურნეობა, 1940, No 1-2, გვ. 93-104.
  [Development of Transportation and Posting in Transcaucasia, 19th Century]
 42. მუშათა კლასის მდგომარეობა ამიერკავკასიაში რევოლუციური მოძრაობის აღმავლობის (1901-1904) წლებში. — ბოლშევიკი, 1940, No 2, გვ. 28-49.
  [Workers Class Condition in Transcaucasia During Rising of Revolutionary Movement 1901-1904]
 43. საფაბრიკო-საქარხნო მრეწველობის განვითარება ამიერკავკასიაში (პირველ მსოფლო იმპერიალისტურ ომამდე). –თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 16, 1940, გვ. 123-168
  [Development of Factory Industry in Transcaucasia Before 1st World War]
  • Копадзе С. –Заря Востока, 1941, 18 янв., с. 3. [Ref.-Рец.]
 44. ქართული ბეჭდვითი სიტყვის ისტორიიდან (1818-1898 წწ.). –კომუნისტი, 1940, 29 მაისი, გვ. 2-3; -საბჭოთა ოსეთი, 1940, 4 ივნ., გვ. 3-4.
  [From the History of Georgian Printed Word, 1818-1898]
 45. ეკონომიკური მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 1921-1941 წწ. – საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა, 1941, No 2, გვ. 33-45.
  [Development of Economic Science in Soviet Georgia, 1921-1941]
 46. კაპიტალიზმის წარმოშობა და განვითარება საქართველოსა და ამიერკავკასიაში. თბ., სახელგამი, 1941. 472 გვ.
  [The Establishment and Development of Capitalizm in Georgia and Transcaucasia]
  • გოგიჩაიშვილი ფ. –მნათობი, 1941, No 10, გვ. 148-153. [რეც.Rev.]
  • მურაჩაშვილი ა. –საქართველოს სოციალისტური მეურნეობა, 1941, No 4, გვ. 67-69; -ახ. კომუნისტი, 1941, 6 ივნ,. გვ. 4. [რეც.Rev.]
  • Бахтадзе В. Новый труд по вопросам развития капитализма в Грузии и Закавказье. –Заря Востока, 1941, 15 мая, с. 3. [Ref.Рец.]
 47. პირველი საკრედიტო ორგანიზაცია ამიერკავკასიაში. –საქ. სახელმწ. მუზეუმის მოამბე, ტ. 11-B, 1941, გვ. 159-172.
  [The First Crediting Organization in the Transcaucasia]
 48. ფაშიზმი აღგვილი იქნება პირისაგან მიწისა. –კომუნისტი, 1941, 18 ოქტ., გვ.1.
  [Nascizm to be Abolished]
 49. ქართული ჟურნალისტიკა. საზოგადოებრივი აზრის ისტორიისათვის. ტ. თბ., სახელგამი, 1941, 480 გვ.
  [Georgian Journalizm. The History of Social Thought]
  • კიკვაძე ა. –ახ. კომუნისტი, 1941, 20 აპრ., გვ. 4. [რეც.-Rev.]
  • ქუთათელაძე ლ. –მნათობი, 1941, No 6-7, გვ. 286-289. [რეც.Rev.]
 50. გერმანელი კოლონისტები და ადგილობრივი გლეხობა ამიერკავკასიაში. –კომუნისტი, 1943, 30 მაისი, გვ. 4; 1 ივნ., გვ.2.
  [German Colonists and Local Farmers in Transcaucasia]
 51. კარლ მარქსი ქართულ საზოგადოებრიობასა და პუბლიცისტიკაში 18711898 წწ. –მნათობი, 1943, No 9-10, გვ. 181-204; ლიტ. საქართველო, 1943, 25 მაისი, გვ.4.
  [Karl Marx in Georgian Society and Publicizm]
 52. ნიკო ნიკოლაძე. (დაბადების 100 წლისთავისათვის). –კომუნისტი, 1943, 26 სექტ., გვ. 4.
  [Niko Nikoladze]
 53. სერგეი მესხი. (გარდაცვალებიდან 60 წლისთავისათვის). –ლიტ. საქართველო, 1943, 12 ოქტ., გვ. 4.
  [Sergei Meskhi]
 54. გუთნეულის ეკონომიური ორგანიზაცია. –საქ. სსრ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. 5, No 3, 1944, გვ. 329-338. (რუს. რეზ.)
  [Economic Organization of Gutneuli (Plougmen Brigade)]
 55. ლენინი ამიერკავკასიის საბჭოთა რესპუბლიკების ეკონომიკური განვითარების შესახებ. –ბოლშევიკი, 1944, No 10-11, გვ. 12-28.
  [Lenin on Economic Development of Transcaucasian Soviet Republics]
 56. ასი წლის მანძილზე. (ტყიბულის ქვანახშირის მრეწველობის ისტორიიდან). –კომუნისტი, 1945, 17 აგვ., გვ. 2.
  [Tkibuli Coal Mines During 100 Years]
 57. ჩაის კულტურის ისტორიისათვის საქართველოსა და კავკასიაში. –საქ. სსრ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. 6, No 2, 1945, გვ. 157-166. (რუს. რეზ.)
  [History of Tea Planting in Georgia and Caucasus]
 58. გერმანელი კოლონისტები და ადგილობრივი გლეხობა ამიერკავკასიაში. ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 1, 1946, გვ. 191-227. (რუს. რეზ.).
  [German Colonists and Local Farmers in the Caucasus]
  • გოგოჩაიშვილი ფ. –მნათობი, 1947, გვ. 198-202. [რეც.-Rev.]
 59. გერმანიის ეკონომიკური ინტერესები საბჭოთამდელ ამიერკავკასიაში. – ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 4, 1946, გვ. 215-227.
  [Economic Intereses of Germany in pre-Soviet Tramscaucasus]
 60. თემური მიწათმფლობელობა ამიერკავკასიაში. –ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 1, 1946, გვ. 5-84. (რუს. რეზ.)
  [Land Mark (Village Community) Land Using in Transcaucasia]
 61. ირიგაცია საქართველოსა და ამიერკავკასიაში (1801- 1920). –თბილ. უნტის შრომები, ტ. 27b, 1946, გვ. 33-66.
  [Irrigation in Georgia and Transcaucasia in 1801-1920]
 62. საქართველოს მძიმე მრეწველობა 1921-1946 წლებში. თბ., გამ-ბა “კომუნისტი”, 1946, 48 გვ.; -ბოლშევიკი, 1946, No 1, გვ. 18-48.
  [Heavy Industry of Georgia in 1921-1946]
 63. სიმინდის მეურნეობა ამიერკავკასიაში (1801-1920 წწ.). –საქ. სსრ. მეცნ. აკად. მოამბე, ტ. 7, No 4, 1946, გვ. 225-232.
  [Corn Farming in Transcaucasia]
 64. ალ. წულუკიძე როგორც ეკონომისტი. –მნათობი, 1947, No 4, გვ. 132 –  147.
  [Al.Tsulukidze as an Economist]
 65. ეკონომიკის ტერმინოლოგია. რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული. შედგ. პროფ. პ.გუგუშვილისა და პ.კუჭაიძის მიერ. კ.თარგამაძის რედაქციით და ვ.ბერიძის წინასიტყვაობით. თბ., “ტექნიკა და შრომა”, 1949, 376 გვ.
  [Economic Terminology. Russian-Georgian and Georgian-Russian]
 66. ეკონომიკური მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 1921-1946. –წგ-ში: მეცნიერება საბჭოთა საქართველოში 25 წლის მანძილზე. VI. ეკონომიკა. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის გამ-ბა, 1947, გვ. 1-33.
  [Economic Science in Soviet Georgia 1921-1946]
 67. მიწათმოქმედების გაუმჯობესებული იარაღები საბჭოთამდელ ამიერკავკასიაში. ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 2, 1947, გვ. 1-59. (რუს. რეზ.)
  [Advanced Agricultural Machinery and Equipment in pre-Soviet Transcaucasia]
 68. მეფრინველეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში. (1801-1920). – თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 34 a-b, 1948, გვ. 233-256. (რუს. რეზ.)
  [Poultry Economy in Georgia and Transcaucasia 1801-1920]
 69. მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე პროფესორი ფილიპე გაბრიელის ძე გოგიჩაიშვილი. თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ. 34 a-b, 1948, გვ. 5-15.
  [Im Memoriam Prof. Philipp Gabriel Gogichaishvili]
 70. მევენახეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1801-1920 წლებში. საქ. სსრ მეცნ. აკად. ეკონომიკის ინ-ტის 1 სამეცნიერო სესია. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1949, გვ. 13-17.
  [Wine Planting in Georgia and Transcaucasia 1801-1920]
 71. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 1. თბ., სახელგამი, 1949. 765 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Century. Vol.1]
  • ასათიანი მ. –მნათობი, 1952, No 11, გვ. 150-153. [რეც.-Rev.]
  • Пайчадзе Н., Какабадзе А. И Баланчивадзе И. –Заря Востока, 1950, 8 июня, с. 3. [Рец.-Rev.]
 72. შინამრეწველური მეღვინეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1801-1920 წწ. –ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 3. 1949, გვ. 77-139. [Home Made Wine Production in Georgia and Transcaucasia in 1801-1920]
  • იაშვილი ნ. –მნათობი, 1950, No 9, გვ. 174-176. [რეც.-Rev.]
 73. ზოგიერთი სადავო ქართული ეკონომიკური ტერმინის დაზუსტებისათვის. საქართველოს სსრ მეცნ. აკად. ეკონომიკის ინ-ტის III სამენიერო სესია. თეზისები. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად გამ-ბა, 1950, გვ. 5.
  [On Disscutable Economic Terms]
 74. სოფლის მეურნეობა და აგრარული ურთიერთობანი, ტ. 2. ბატონყმობის გაუქმება. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1950. 728 გვ.
  [Agriculture and Agrarian Relations. Book 2. Abolition of Serfdom]
  • Нуцубидзе А. –Заря Востока, 1952, 26 апр., с. 3. [Рец.-Rev.]
 75. შინამრეწველობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1801-1920 წწ. ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 4, 1950, გვ. 49-114.
  [Home Craft in Georgia and Transcaucasia 1801-1920]
 76. მევენახეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1801-1920 წწ. -ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 5, 1951, გვ. 281-351.
  [Wine Planting in Georgia and Transcaucasia 1801-1920]
 77. ეკონომიკური ტერმინოლოგიისა და მეცნიერული თარგამანისათვის. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად გამ-ბა. 1952. 103 გვ.
  [On Economic Terminology and Scientific Translation]
 78. კარლ მარქსი ქართულ პუბლიცისტიკასა და საზოგადოებრიობაში. მე-2 გამოც. თბ., საქ სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1952, 68 გვ.
  [Karl Marx in Georgian Society and Publicizm. 2nd Ed.]
 79. მევენახეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1801-1920 წწ. -ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 6, 1952, გვ. 87-113
  [Wine Plants in Georgia and Transcaucasia 1801-1920]
 80. ნარკვევები შუასაუკუნებრივი საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური ისტორიიდან. საკრედიტო ასოციაციების ისტორიისათვის. –ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 6, 1952, გვ. 305-336.
  [Midevial Crediting Associations in Georgia and Transcaucasia]
 81. Экономическая наука в Советской Грузии за 30 лет. (1921-1951 гг.). -Труды Ин-та Экономики, т.6, 1952, с. 407-427. [Economic Sciences in Georgia 1921-1951]
  • Самореклама нескромного профессора. –Заря Востока, 1953, 4 марта, с. 2.[Рец.-Rev.]
 82. ამქრული ხელოსნობის დაშლა ამიერკავკასიაში. –ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 7, 1953, გვ. 313-385.
  [Decay of Craft Guilds in Transcaucasia]
 83. ამქრული ხელოსნობის დაშლა ამიერკავკასიაში. (გაგრძელება) -ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 8, 1954, გვ. 251-320.
  [Decay of Craft Guilds in Transcaucasia, Continuation]
 84. გამოკვლევა ქართული მხედრული შრიფტის შესახებ. [გორდეზიანი ბ. ქართული მხედრული შრიფტი. თბ., “ტექნიკა და შრომა”, 1953. 123 გვ.] მნათობი, 1954, No 3, გვ. 156-158.
  [Ref.: Gordeziani B. Georgian Mkhedruli Type]
 85. მარცვლეულის მეურნეობა საქართველოსა და ამიერკავკასიაში 1801 –  1920 წწ. თბ., საქ სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1955, 216 გვ.
  [Cereals Economy in Georgia and Transcaucasia 1801-1920]
  • იაშვილი ნ. –საქ. კოლმეურნე, 1956, No 1, გვ. 35; ეკონომიკის ინტის შრომები, ტ. 9, 1956, გვ. 332-336. [რეც.-Rev.]
 86. Сельское хозяйство и аграрные отношения. (Экономическая история Грузии и Закавказья. Источники и материалы). Т. 4. О ликвидации временнообязанных и хизанских отношений. Тб., Изд-во АН ГССР, 1955, 854 с.
  [Agriculture and Agricultural Relations in Georgia, 1801-1920. Book 4. Abolishing of Temporary Juties and Khizan Relations]
  • ხასია ბ. –მნათობი, 1957, No 2, გვ. 186-188 [რეც.-Rev.]
  • ჰასანოვი ი. და ისმაილოვი მ. –კომუნისტი, 1956, 11 დეკ., გვ. 3. [რეც.-Rev.]
  • Абрамян А. –Заря Востока, 1956, 14 ноябр., с. 3. [Рец.-Rev.]
 87. ალ. წულუკიძის ეკონომიკურ შეხედულებათა შესახებ. (გარდაცვალებიდან 50 წლისთავის გამო). –ეკონომიკის ინ-ტის შრომები, ტ. 9, 1956, გვ. 5-25.
  [Economic Views of Al.Tsulukidze]
 88. კარლ მარქსი ქართულ პუბლიცისტიკასა და საზოგადოებრიობაში 1898 წლამდე. მე-3 გამოც. თბ., საქ სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1956, 144 გვ.
  [Karl Marx in Georgian Society and Publicizm till 1898. 3rd Ed.]
  • გორგილაძე ლ. –საქ. კომუნისტი, 1957, No 6, გვ. 96-89 [რეც.Rev.]
  • ხასია ბ. –ცისკარი, 1958, No 6, გვ. 130-132. [რეც.-Rev.]
 89. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 2. თბ., სახელგამი, 1956. 986 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Century. Vol.2]
  • მესხია შ., ასათიანი მ., ხასია ბ. –მნათობი, 1958, No 1, გვ. 180-183. [რეც.-Rev.]
  • Яшвили Н., Какабадзе А. и Чантладзе В. –Заря Востока, 1958, 22 мая, с.3. [Рец.-Rev.]
 90. К истории культуры чая в СССР. –Труды Ин-та Экономики, т.9, 1956, с. 321-328.
 91. Расцвет сельского хозяйства Грузинской ССР. –Заря Востока, 1956, 26 окт., с.3. (Соавтор: Н.Яшвили)
 92. Грузинская Советская Социалистическая Республика. –Большая Советская Энциклопедия, т.50. М., 1957, с.666-669.
 93. Развитие промышленности в Грузии и Закавказье XIX-XX вв. Т.1. Тб., Изд-во АН ГССР, 1957. 343 с. [  Development of Industry in Georgia and Transkaucasia in 19th-20th Centuries]
  • Маслов П.П. –Лит. Грузия. 1958, No 6, с. 116-118; -В сб. Экономика, т.6, Тб., Мецниереба, 1974, с. 275-280. [Рец.-Rev.]
  • Urbanova Z. — Politica Economie, 1958, No 9, p.801-806. [Rev.]
  • ბენდიანიშვილი ა., გოგოლაძე დ., მარგიანი გ. და ხასია ბ. -მნათობი, 1959, No 7, გვ. 177-181. [რეც.-Rev.]
  • Földy T. — Kozga zdaságf Szemle, 1959, No 11, p. 1263-1264. [Rev.]
  • Канчели Т. –Вечерний Тбилиси, 1959, 11 февр., с.2. [Рец.-Rev.]
  • Подколзин А. –Экономические Науки (М.), 1959, No 2, с. 164-167. [Рец.-Rev.]
  • –დროშა, 1959, No 2, გვ. 16. [რეც.-Rev.]
  • –კომუნისტი, 1959, 7 ივნ., გვ.4. [რეც.-Rev.]
  • იწონებენ ქართველი მეცნიერის ნაშრომს. –კომუნისტი, 1960, 20 ივლ., გვ.4. [რეც.-Rev.]
  • კიკვიძე ა. –საქ. ეკონომისტი, 1960, No 7, გვ. 54-63. [რეც.-Rev.]
  • Ахобадзе Т. –Вечерний Тбилиси, 1960, 26. дек,. с.3. [Рец.-Rev.]
  • Heininger G. — Zeitschrift fur Geschichtsus – Senscaft, 1960, Jif.5, s.1198-1204. [Rev.]
  • ჩანტლაძე ვ. –მნათობი, 1962, No 1, გვ. 182-186. [Rev.]
  • Чантладзе В. –Труды Ин-та Экономики АН ГССР, т.13, 1962, с.239-250. [Рец.-Rev.]
  • ბაქრაძე გ. –თბილ. უნ-ტის შრომები, ტ.100, 1963, გვ. 233-258. [რეც.-Rev.]
  • Басилашвили Г. –Вечерний Тбилиси, 1963, 6 мая, с.3. [Рец.-Rev.]
 94. Фабрично-заводская статистика в Закавказье в 1864-1920 гг. –Труды Ин-та Экономики, т.10, 1957, с. 249-305.
  [Industry Statistics in Transcaucasia 1864-1920]
 95. Экономическая наука в Советской Грузии 1921-1956 гг. –Труды Ин-та Экономики, т.10, 1957, с. 5-28.
 96. ეკონომიკური ტერმინოლოგიის შესახებ. –საქ. ეკონომისტი, 1958, No 1, გვ. 92-96.
  [ About Economic Terminology]
 97.  თომა კამპანელა. (1568-1639). დაბადებიდან 390 წლისთავისათვის. -საქ. ეკონომისტი, 1958, No 9, გვ. 57-68
  [ Thomas Kampanella]
 98. თომას მორი. (დაბადებიდან 480 წლისთავისათვის). –საქ. ეკონომისტი, 1958, No 2, გვ. 43-49
  [Thomas Morr]
 99. სოციალისტური და კაპიტალისტური მეურნეობა მშვიდობიანი ეკონომიკური შეჯიბრების ასპექტში. –საქ. ეკონომისტი, 1958, No 1, გვ. 73-79
 100. Грузинскаяа Советская Социалистическая Республика. -Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. М., Сов. Энциклопедия, 1958, вып.2, с.101-112.
  [Georgian Soviet Socialist Republic]
 101. მრეწველობის ფორმათა სოციოლოგიური კლასიფიკაციის საკითხისათვის. –საქ. ეკონომისტი, 1959, No 12, გვ. 53-60.
  [Sociological Classification of Forms of Industry]
 102. პოლიგრაფიული მრეწველობის და მეცნიერული თარგმნის ზოგიერთი საკითხი. –საქ. ეკონომისტი, 1959, No 1, გვ. 58-69.
  [Printing Industry (Polygraphy, Typography), Scientifis Tramslation]
 103. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 3. თბ., საბჭ. საქართველო, 1959. 877 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Centuries. Vol.3]
  • ქორიძე დ. –თბილისი, 1959, 26 დეკ., გვ. 2.[რეც.-Rev.]
  • ღლონტი კ. –ლიტ. აჭარა, 1960, No 5, გვ. 81-82. [რეც.-Rev.]
 104. ტექსტილური მრეწველობის ორი ტერმინისათვის “ვეფხის ტყაოსანში”. –მნათობი, 1959, No 11, გვ. 158-163.
  [Textile Production Related Terms in the “Knight in Panther’s Skin” of Shota Rustaveli]
 105. Табаководство в Грузии и Закавказье. 1801-1920. гг. –Труды Инта Экономики, т.11, 1959, с. 155-211.
  [Tobacco Planting in Georgia and Transcaicasia 1801-1920]
 106. თანამედროვე ბურჟუაზიული სოციოლოგიის შესახებ. (სოციოლოგთა IV კონგრესის დელეგატის შთაბჭდილებანი). თბ., საქ. კპ ცკ-ს გამ-ბა, 1960. 38 გვ.
  [Contemporary Western Sociology]
  • კაკულია შ. –სახ. განათლება, 1967, 20 სექტ., გვ. 4. [რეც.-Rev.]
  • რუსიტაშვილი კ. –საქ. კომუნისტი, 1961, No 2, გვ. 90-92. [რეც.Rev.]
  • ქორიძე დ. –თბილისი, 1960, 27 ოქტ., გვ. 2. [რეც.-Rev.]
 107. ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკურ შეხედულებათა შესახებ. -ცისკარი, 1960, No 2, გვ. 123-130; No 3, გვ. 117-125.
  [Economic Views of Ilia Chavchavadze]
 108. საქართველოს სსრ. მოკლე ისტორიულ-ეკონომიკური ნარკვევი. პროფ.პ.გუგუშვილის რედ. თბ., საბჭ. საქართველო, 1960. 143 გვ. (თანაავტორები: ს. გამყრელიძე, თ. ხოშტარია)
  [Georgia SSR. Historical-Economic Revue]
  • სოსელია ს. –საქ. ეკონომისტი, 1961, No 3, გვ. 91-92 [რეც.-Rev.]
  • Степанишвили А. –Кутаисскаяа Правда, 1961, 6 апр., с.4. [Рец.Rev.]
  • Koladja J. –Journal of Central European Affears, 1961, vol. 20. [Rev.]
 109. სოციოლოგთა IV მსოფლიო კონგრესი. (იტალიური შთაბეჭდილებანი). –მნათობი, 1960, No 3, გვ. 144-153; No 4, გვ. 126-135.
  [6th World Congress of Sociologists , Italy, 1960  ]
 110. К вопросу о классификации форм промышленности. –Вопросы Экономики, 1960, No 5, с. 137-141.
  [Classification of Industry Formations]
 111. К вопросу о социологической классификации форм промышленности. –Вестник Отд-ния обществ. наук АН ГССР, 1960, No 1, с. 121-127.
  [Sociological Classification of Industry Formations]
 112. Шелководство в Грузии и Закавказье в XIX-XX вв. Тб., Изд-во АН ГССР, 1960. 107 с.
  [Silk Production in Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Centuries]
 113. ვაჟა ფშაველა როგორც პუბლიცისტი. –მნათობი, 1961, No 7, გვ. 143-153.
  [Vazsa Pshavela as Publicist]
 114. ვაჟა ფშაველას სოციოლოგიურ შეხედულებათა შესახებ. (დაბადებიდან 100 წლისთავისათვის). –საქ. ეკონომისტი, 1961, No 7, გვ. 48-62.
  [Sociological Views of Vazsa Pshavela]
 115. საბჭოთა საქართველოს სახალხო მეურნეობა 40 წლის მანძილზე. თბ., პოლიგრაფკომბინატი, 1961. 40 გვ.
  [40 Years of Industry of Soviet Georgia]
 116. საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობა 1921-1961 წწ. პროფ. პ. გუგუშვილის რედ. თბ., საქ. მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1961. 620 გვ.
  [Economy of Georgian SSR in 1921-1961]
  • ბახტაძე ვ. –კომუნისტი, 1962, No 1, 13 იანვ., გვ. 3.[რეც.-Rev.]
  • იაშვილი ნ. –საქ. კომუნისტი, 1962, No 1, გვ. 91-93. [რეც.-Rev.] o –თბილისი, 1961, 26 ოქტ., გვ. 2. [რეც.-Rev.]
  • სტეფანიშვილი ა. –მნათობი, 1962, No 3, გვ. 189-191. [რეც.-Rev.]
 117. Грузинская ССР. Краткий историко-экономический очерк. Под ред. П.В.Гугушвили. Тб., Заря Востока, 1961. 134 с. (Соавторы: С. П. Гамкрелидзе и Т. С. Хоштария)
  [Georgian SSR. Short Historical Economic Review]
  • Koladja J. — Slavic Review, 1963, IX. [Rev.]
  • პავლიაშვილი ვ. –საქ. ეკონომისტი, 1963, No 1, გვ. 88-90 [რეც.Rev.]
 118. Ирригация в Закавказье в XIX-XX вв. –Труды Ин-та Экономики АН ГССР, т.12, 1961, с. 161-201.
  [Irrigation in Transcaucasia in 19th-20th Centuries]
 119. О правилах пользования оросительной водой в Закавказье. (К истории ирригации в Закавказье в XIX-XX в.). — В сб.: Вопросы истории сельского хозяйства, крестьянства и революционного движения в России. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 287-295.
  [Rools of Use of Wather for Irrigation in Transcaucasia]
 120. La Science Economie dans la Georgie Sovetique (1921-1961). –Ecole pratique des hautes ėtudes – Sorbonne cahires du monde auswse et Sovietique, 1961, Paris, t. 2, No 1, p. 109-125\f0
 121. ეკონომიკური ტერმინოლოგიისათვის. –საქ. ეკონომისტი, 1962, No 11, გვ. 59-80.
  [On Economic Terminology]
 122. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 5. თბ., საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამბა, 1962. XV, 648 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19-20th Centuries. Vol.5]
  • გამსახურდია კ. პაატა გუგუშვილის მონოგრაფიების მეხუთე ტომი. –ლიტ. საქართველო, 1963, 12 ივლ., გვ. 2.[რეც.-Rev.]
  • Басилашвили Г. –Вечерний Тбилиси, 1963, 6 мая, с. 3. [Рец.-Rev.]
  • Development écomomique de la Georgie et de la Transcaucasie. T. 45, 1962, 1965, pp. 618-664. — Bedi Kartlisa, revue de Kartvelologie, 1966, Paris, v.XXI-XXII, p.219-220. [Rev.]
 123. ქართული ღვინის წარმოების საკითხები. –საქ. ეკონომისტი, 1962, No 4, გვ. 93-94.
  [Production of Georgian Wine]
 124. ქართული შრიფტის გაუმჯობესებისათვის. გამოხმაურება გაზეთ ‘კომუნისტის’ 1961 წ. 1 დეკემბრის ნომერში დაბეჭდილ კ.გამსახურდიას სტატიაზე “მარადიული საუნჯე”. –კომუნისტი, 1962, 30 მარტი, გვ. 3.
  [On Improvement of Georgian Type]
 125. Земледельческая техника в Закавказье в XIX -начале XX вв. -Труды Ин-та Экономики, т. 13, 1962, с. 133-198.
  [Agricultural Technology in Transcaucasia in 19-20th Centuries]
 126. Некоторые вопросы координации и планирования Закавказского экономического района. –Вестник отд. обществ. наук АН ГССР, 1962, No 1, (7), с. 63-74.
  [Some Respects of Coordination and Planning of Transcaucasian Economic Region]
 127. მრეწველობის ფორმები და შრომის შწარმოებლურობა ეკონომიკური განვითარების ტემპთა ასპექტში. –საქ. ეკონომისტი, 1963, 2, გვ. No 34-39.
  [Forms of Industry and Labour Productivity in Respects of the Rates of Economic Development]
 128. ნიკო ნიკოლაძე. (დაბადების 120 წლისთავისათვის). –საქ. ეკონომისტი, 1963, No 9, გვ. 74-83.
  [Niko Nikoladze]
 129. რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის ბალანსისათვის. –საქ. ეკონომისტი, 1963, No 11, გვ. 80-82. (ხელმოწერა: ზაალ მარიამიძე)
  [Balanse of Economy of Georgia]
 130. საქართველოს მოსახლეობა 160 წლის მაძილზე. (1800-1959). -მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის, ტ. 12-13, 1963, გვ. 59-83.
  [Population of Georgia During 160 Years]
 131. ქართული მეღვინეობის მდგომარეობის შესახებ. –საქ. ეკონომისტი, 1963, No 2, გვ. 92-94. (ხელმოწერა: ზაალ მარიამიძე)
  [Georgian Wine Production]
 132. Карл Маркс в грузинской публицистике и общественности до 1898 года. Тб., Изд-во АН ГССР, 1963. 287 с.
  [Karl Marx in Georgian Society and Publicizm till 1898. Rus.]
  • ჩადუნელი ე. –საქ. ეკონომისტი, 1964, No 12, გვ. 85-86. [რეც.Rev.]
  • Квачахия И. и Норакидзе Ю. –Советскаяа Абхазия, 1966, 18 янв., с. 4.[Рец.-Rev.]
  • Островитянов К. –Вопросы Экономики, 1965, No 4, с. 127-129. [Рец.-Rev.]
  • Островитянов К. –В сб.: Экономика, т. 6, 1974, с. 270-273. [Рец.Rev.]
 133. Формы промышленности и производительности труда в аспекте темпов экономического пазвития. –Сообщения АН ГССР, т. 32, No 2, 1963.
  [Forms of Indusrty, Labour Productivity and Rates of Economic Development]
 134. Эволюция общественно-политических взглядов Нико Николадзе. -Лит. Грузия, 1963, No 10, с. 68-73.
  [Evolution of Social and Political Views of Niko Nikoladze]
 135. ინგლისური შთაბეჭდილებები. (მეცნიერების განვითარების ბრიტანული ასოციაციის 126-ე კონგრესის მონაწილის ჩანაწერები). -საქ. ეკონომისტი, 1964, No 12, გვ. 64-77; ლიტ. საქართველო, 1964, 27 ნოემბ., გვ. 2; 4 დეკ., გვ. 4; 11 დეკ., გვ. 4; 25 დეკ., გვ. 2.
  [126th Congress of Britain Assotiation for Development of Science , 1964 ]
 136. მსოფლიო ინდუსტრიისა და ვაჭრობის პრობლემები. –საქ. ეკონომისტი, 1964, No 5, გვ. 86-89. (ხელმოწერა: ზაალ მარიამიძე)
  [Problems of World Trade]
 137. Кормовая база животноводства в досоветском Закавказье. -Труды Ин-та Экономики, т. 14, 1964, с. 159-198.
  [Fodder Base of Cattle Breading in Transcaucasia]
  • ცისკარიშვილი დ. –საქ. ეკონომისტი, 1966, No 4, გვ. 94. [რეც.Rev.]
 138. Славное 40-летие журнала “Мнатоби”. –Заря Востока, 1964, 31 марта, с.1. [Journal “Mnatobi”]
 139. ახალგაზრდობის სოციოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. –ახ. კომუნისტი, 1965, 19 ოქტ., გვ. 2-3; 21 ოტ., გვ.3.
  [Sociology of Youth]
 140. თავისუფალი დროის სოციოლოგიის შესახებ. –საქ. ეკონომისტი, 1965, No 10, გვ. 71-76.
  [Sociology of Leisure Time]
 141. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 4, წგ. 1. თბ., მეცნიერება, 1965. 665 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19-20th Centuries. Vol.4, Part 1]
 142. სოფლად შრომის ორგანიზაციის ზოგიერთი საკითხი ახალგაზრდობის სოციოლოგიის ასპექტში. –საქ. ეკონომისტი, 1965, No 11, გვ. 77-87.
  [Sociology of Village Youth]
 143. Животноводство в Закавказье в XIX-XX вв. –В сб.: Вопросы развития народного хозяйства Грузии и Закавказья. Тб., Мецниереба, 1965, с. 5-48.
  [Cattle Breading in Transcaucasia in 19-20th Centuries]
 144. Молодежь: Планы и заботы. Эффект свободного времени. (Результаты социологическо-анкетного обследования). –Молодежь грузии, 1965, 19 окт., с. 3.
  [Effect of Leisure Time of Youth]
 145. Cu privire la clasificaea sociologicä a former industriei. — Revisita de filozofie, Bucuresti, XII, No 2, 1965. p. 245-251.
 146. ეკონომიკური მეცნიერების განვითარებისა და ეკონომიკური კადრების მომზადების ზოგიერთი საკითხი. –საქ. ეკონომისტი, 1966, No 6,გვ. 56-72.
  [Economic Science and Economic Education]
 147. თანამედროვე ბურჟუაზიული სოციოლოგიის შესახებ. თბ., მეცნიერება, 1966. 122 გვ.
  [Contemporary Western Sociology]
 148. ნედლეული ბამბის პირველადი გადამუშავების ტექნიკა საბჭოთამდელ ამიერკავკასიაში. –კრ.-ში: კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები. თბ., მეცნიერება, 1966, გვ. 467-477.
  [Tecnology for Row Cotton Processing in pre-Soviet Transcaucasia]
 149. პოლიტიკური ეკონომიის ზოგიერთი ძირითადი ცნება. პროფ. პ. გუგუშვლის რედ. თბ., საბჭ. საქართველო, 1966, 42 გვ.
  [Some Terms of Political Economy, Terminology]
 150. შოთა რუსთაველის სოციოლოგიის საკითხისათვის. –საქ. ეკონომისტი, 1966, No 9, გვ. 52-70.
  [Sociology of Shota Rustaveli]
 151. საბჭოთა საქართველოს სახალხო მეურნეობა ოქტომბრის რევოლუციის 50 წლისთავზე. თბ., საბჭ. საქართველო, 1967. 45 გვ.
  [National Economy of Georgia]
 152. საქართველის სახალხო მეურნეობა. 1921-1967. პროფ. პ. გუგუშვილის რედ. 702 გვ. (ავტ. პ.გუგუშვილი: გვ.1-116, 122-125, 126133, 134-141, 161-167, 660-702). თბ., მეცნიერება. 1967. 702 გვ.
  [National Economy of Georgia 1921-1967]
  • იაშვილი ნ. კუპრეიშვილი გ. და გოგოხია რ. –კრ-ში: ეკონიმიკა, ტ. 6. ეკონ. და სამართლის ინ-ტი. თბ., მეცნიერება, 1974, გვ. 291[რეც.-Rev.]
  • მიქელაძე ი. –საქ. სახალხო მეურნეობა, 1968, No 4, გვ. 82-91. [რეც.-Rev.]
 153. კარლ მარქსი “კაპიტალის” შესახებ. (“კაპიტალის” 1 ტომის გამოცემის 100 წლისთავისათვის). –ეკონომიკისა და სამართლის ინ-ტის შრომები, ტ. 15, 1968, გვ. 81-88.
  [Karl Marx About His “Capital”]
 154. კარლ მარქსისა და “კაპიტალის” შესახებ. –კრ-ში: კ. მარქსის ეკონომიკური მოძღვრება. თბ., მეცნიერება, 1968. გვ. 3-36.
  [Karl Marx and “Caputal”]
 155. კარლ მარქსის იდეები მე-19 საუკუნის 60-80-იანი წლების ქართულ საზოგადოებრიობაში. –კრ-ში: კ. მარქსის ეკონომიკური მოძღვრება. თბ., მეცნიერება, 1968. გვ. 169-192.
  [Spreading of Ideas of Karl Marx in Georgia Society 60-80ies of 19th Century]
 156. საბჭოთა ეკონომიკური მეცნიერებისა და ეკონომიკური განათლების აქტუალური პრობლემები. –მაცნე. (საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზოგდ. მეცნ. გან-ბა), 1968, No 2 (41), გვ. 7-47.
  [Actual problems of Economic Sciences and Economic Education]
 157. საყოველთაო ენის სოციოლოგიური ასპექტები. –მაცნე. (საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზოგად. მეცნ. გან-ბა), 1968, No 6, გვ. 5-21.
  [Sociological Respects of Universal (International) Language]
 158. Развитие сельского хозяйства в Грузии и Закавказье в XIX-XX вв. Т. 1. Тб., Мецниереба, 1968. 474 с.
  [Development of Agriculture in Feorgia and Transcaucasia in 19-20th Centuries]
  • დრუჟინინი ნ. –სოფლის ცხოვრება, 1970, 3 ნოემბ., გვ. 2. [რეც.Rev.]
  • Дружинин Н. –Заря Востока, 1970, 9 авг., с. 2. –Экономика, т.2. Тб., Мецниереба, 1970, с. 393-397. [Рец.-Rev.]
 159. პირველი ქართული გაზეთი. (‘საქართველოს გაზეთის’ გამოცემის 150 წლისთავისათვის). –ლიტ. საქართველო, 1969, 18 აპრ., გვ. 3.
  [150 Anniversary of the First Georgian Newspaper]
 160. გოგლა ლეონიძე. (დაბადების 70 წლისთავის გამო). –კრ-ში: გოირგი ლეონიძე, საიუბილეო კრებული. თბ., მეცნიერება, 1970, გვ. 47 –  49.
  [Poet Gogla Leonidze]
 161. ვ.ი.ლენინი საბჭოთა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების შესახებ. –მაცნე. (საზოგად. მეცნ. გან-ბა), 1970, No 2, გვ. 73-83.
  [Lenin on Economic Development of Soviet Georgia]
 162. კომუნიზმი და თანამედროვე საზოგადოების პრობლემები. (ვარნის სოციოლოგთა მე-7 საერთაშორისო კონგრესი) -თბილისი, 1970, No 2, 5 ნოემბ., გვ. 3.; Заря Востока, 8 окт., с. 2.
  [7th International Congress of Sociologists in Varna , 1970  . Problems of Communizm and Modern Society]
 163. სოციოლოგიური ეტიუდები. ტ. 1. თბ., საბჭ. საქართველო, 1970, 438 გვ.
  [Sociological Studies (Etudes), Vol.1]
  • ბრეგაძე გ. –სკოლა და ცხოვრება, 1973, No 7, გვ. 86-89. [რეც.Rev.]
  • შარაშენიძე ი. –თბილისი, 1972, 7 თებ., გვ. 3. [რეც.-Rev.]
  • Чантладзе В. –Лит. Грузия, 1972, No 3, с. 93-96. [Рец.-Rev.]
 164. შრომის მწარმოებლურობა ეკონომიკური ზრდის ტემპებისა და გეგმიანობის მეცნიერული საფუძვლების ასპექტში. –მაცნე. (საზოგად. მეცნ. გან-ბა), 1970, No 5, გვ. 7-18.
 165. Labour Productivity in Respect to the Rate of Economic Growth and of the Scientific Principles of Planning. Tbilisi, Metsniereba, 1970. 17 p.
 166. Грузинская Экономическаяа Мысль. –В сб.: Экономика, Т.2. Тб., Мецниереба, 1970, с. 19-32.
  [Georgian Economic Thought]
 167. სოციოლოგიური ეტიუდები. ტ. 2. თბ., საბჭ. საქართველო, 1971, 463 გვ.
  [Sociological Studies (Etudes), Vol. 2]
  • ბრეგაძე გ. –სკოლა და ცხოვრება, 1973, No 7, გვ. 86-89. [რეც.Rev.]
  • -სამშობლო, 1971, No 14, გვ. 4. [რეც.-Rev.]
  • შარაშენიძე ი. –თბილისი, 1972, 7 თებ., გვ. 3. [რეც.-Rev.]
  • ხასია ბ. –საბჭოთა ხელოვნება, 1972, No 6, გვ. 70-73. [რეც.-Rev.]
 168. ფრიდიხ ენგელსი -ეკონომიკური მეცნიერების კორიფე. –წგ-ში: ენგელსი -დიდი მოაზროვნე და პროლეტარიატის მასწავლებელი. თბ., საქ. კპ ცკ-ს გამ-ბა, 1971, გვ. 27-31.
  [Fridrich Engels as Economist]
  • არველაძე ს. –ქუთაისი, 1971, 21 მაისი, გვ. 2. [რეც.-Rev.]
 169. Теоретические аспекты социального планирования и прогнозирования. –Лит. Грузия, 1971, No 7, с. 89-94.
  [Teotethical Respects of Social Planning and Prognozing]
 170. მომსახურების სფერო და მისი პრობლემები. (მოსახლეობის საყოველთაო მომსახურების შესახებ). –თბილისი, 1972, 18 დეკ., გვ. 2.
  [Problems of Public Services]
  • მარგველაშვილი ვ. –თბილისი, 1973, 26 იანვ., გვ. 2.[რეც.-Rev.]
  • კერესელიძე დ. –თბილისი, 1973, 11 აპრ., გვ. 2.[რეც.-Rev.]
 171. საქართველოს სსრ მოსახლეობა 50 წლის მანძილზე. (19211971). (დემოგრაფუილი გამოკვლევა). –მაცნე. (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1972, No 3, გვ. 115 –  137.
  [Population of Georgia During 50 Years, 1921-1971]
 172. საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობა 1922-1972. პროფ. პ. გუგუშვილის რედ. (ავტ.: გვ. 9-84, 85-95, 241-289). თბ., მეცნიერება. 1972.
  [National Economy of Georgia in 1922-1972]
 173. Социологические аспекты всеобщего языка. –Лит. Грузия, 1972, No 11, с. 85-91.
  [Sociological respecrs of Universal , Transnational  Language]
 174. Теоретические аспекты планирования и прогнозирования. Тб., Мецниереба, 1972, 80 с.
  [Theoretical Respects of Planning and Prognozing]
  • Мещерякова Н. –Вопросы Экономики, 1972, No 9, с. 137. [Рец.Rev.]
  • Каландадзе Д. Заря Востока, 1973, 18 янв., с. 4. [Рец.-Rev.]
  • Kolaja J. –Journal of American Institute of Planning, 1973, July, No 4, Vol. 32. [Rev.]
 175. აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი. –კრ-ში: ეკონომიკა, ტ. 5. თბ., მეცნიერება, 1973, გვ. 374-391
  [Acad. Ivane Javakhishvili]
 176. გამოჩენილი ქართველი ეკონომისტის ფილიპე გაბრიელის ძე გოგიჩაიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა. (დაბადების 100 წლისთავისათვის). –კრ-ში: ეკონომიკა, ტ. 5. თბ., მეცნიერება, 1973, გვ. 3-106.
  [Prominent Georgian Economist Philipp Gogichaishvili]
 177. სტუმარ-მასპინძლობა. მოგონება კ. გამსახურდიაზე. –დროშა, 1973, No 6, გვ. 12-13.
  [Memories About Konstantine Gamsakhurdia]
 178. საქართველოს სსრ მოსახლეობის აღწარმოების საკითხები. თბ., მეცნიერება, 1973. 224 გვ.
  [Problems of Population Reproduction of Georgia]
  • არაბული გ. –ლიტ. საქართველო, 1974, 7 ივნ., გვ. 4. [რეც.-Rev.]
  • გამსახურდია კ. მრავალმხრივ საინტერესო. –კომუნისტი, 1974, 16 თებ., გვ. 3.; -კრ-ში: ეკონომიკა, ტ. 4. თბ., მეცნიერება, 1974, გვ. 342-344. [რეც.-Rev.]
  • თოლორდავა ზ. –ახ. კომუნისტი, 1974, 12 მარტი, გვ. 3. [რეც.Rev.]
  • ჭანუყვაძე გ. –ეკონომისტი, 1974, No 12, გვ. 73-75. [რეც.-Rev.]
 179. ფილიპე გოგიჩაიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა. თბილ. უნტის გამ-ბა, 1973. 123 გვ. –ბიბლიოგრაფია
  [Life and Activities of Philipp Gogichaishvili]
  • ჯიბუტი ა. საქ. სახალხო მეურნეობა, 1973, No 10, გვ. 82-83. [რეც.Rev.]
 180. საქართველოს სსრ მოსახლეობის დინამიკის ერთი ახალი კანონზომიერების შესახებ. –ეკონ. და სამართლის ინ-ტის 33-ე სამეცნიერო სესია. თბ., მეცნიერება, 1974, გვ. 14-15
  [New Trend in Dynamics of Population of Georgia]
 181. К истории грузинской экономической мысли. –В кн: Экономика, т. 6. Тб., Мецниереба, 1974. с. 5-17
  [History of Georgian Economic Thought]
 182. Воспоминане об азербайджанском народном поэте С. Вургуне. -Лит. Грузия, 1974, No 9, с. 86-88.
  [Azerbaijan Poet Samet Vurgun]
 183. ალექსანდრე წულიკიძე -პირველი ქართველი მარქსისტიეკონომისტი. –წგ-ში: ალექსანდრე წულუკიძე -რევოლუციონერი, მოაზროვნე. თბ., საქ. კპ ცკ-ის გამ-ბა, 1975, გვ. 210-248.
  [Alexander Tsulukidze, First Georgia Marxist-Economist]
 184. ერთი სოციოლოგიური ტერმინის შესახებ. [Ценность -ფასეულობა და არა ღირებულება]. მაცნე. (ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიისა, ეკონომიკისა და სამართლის სერია), 1975, No 3, გვ. 154-167.
  [Term ‘value’ in Georgian]
 185. თბილისი -1000000. (ქალაქის მოსახლეობის ზრდა). -მეცნიერება და ტექნიკა, 1975, No 3, გვ. 11-15; -მნათობი, 1975, No 2, გვ. 129-136.
  [Population of Tbilisi]
 186. აკადემიკოს ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 100 წლისთავისათვის (1876-1940-1976). –კრ-ში: ეკონომიკა, ტ. 7. თბ., მეცნიერება, 1976, გვ. 47-81.
  [100th Anniversary from the Berth of Ivane Javakhishvili]
 187. ახალი ქართული კულტურის დიდი მშენებელი. (ივანე ჯავახიშვილის დაბადების მეასე წლიათავის გამო). –ეკონომისტი, 1976, No 11, გვ. 45-55.
  [100th Anniversary from the Berth of Ivane Javakhishvili]
 188. აზერბაიჯანის სახალხო პოეტის სამედ ვურღუნის დაბადების 70 წლისთავის გამო. მოგონება. –კრ-ში: სამედ ვურღუნი. თბ., მერანი, 1976, გვ. 14.
  [Azerbaijan Poet Samet Vurgun]
 189. თანამედროვეობა და სტატისტიკა. –ეკონომისტი, 1976, No 3, გვ. 87-88.
  [Contemporary Statistics]
 190. ივანე ჯავახიშვილი და საქართველოს ეკონომიკური ისტორიის საკითხები. –თბილისის უნივერსიტეტი, 1976, 7 ოქტ., გვ. 2.
  [Ivane Javakhishvili and Economic History of Georgia]
 191. კონსტანტინე გამსახურდია. მწერლის გახსენება. –მნათობი, 1976, No 7, გვ. 175-178.
  [Konstantine Gamsakhurdia, Memories]
 192. საერთაშორისო სტატისტიკური ინსტიტუტის XL სესია. 1975, 1-9 სექტ. –კრ-ში: ეკონომიკა, ტ. 7. თბ., მეცნიერება, 1976, გვ. 167-171.
  [XL Session of International Institute of Statistics]
 193. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 100 წლისთავისათვის. –წიგნის სამყარო, 1976, No 20, გვ.
  [100th Anniversary of Society for Spreading Literacy Among Georgians]
 194. Вопросы формирования современной семьи в связи с воспроизводством населения. –Региональные особенности воспроизводстав и миграции населения. Тезисы… с. 32-34. Тб., Мецниереба, 1976, с. 32-34.
  [Formation of Modern Family in Respects of Population Reproduction]
 195. О формировании семьи в аспекте воспроизводства населения. Доклад. Тб., Мецниереба, 1976. 52 с.
  [Formation of Family in Respects of Population Reproduction]
 196. მეცნიერული ტერმინოლოგიისა და კერძოდ ერთი სოციოლოგიური ტერმინის თაობაზე. (ფასეულობა). –მნათობი, 1977, No 9, გვ. 157-163.
  [Georgian Term for ‘value’]
 197. Социально-экономическое планирование как фактор общественного развития. –Известия АН ГССР, Серия философии, психологии, экономики и права, 1977, No 4, с. 144-160.
  [Social and Economic Planning as Factor of Social Development]
 198. ერის დიდი ქომაგი. ილია ჭავჭავაძის დაბადების 140 წლისთავის გამო. –ეკონომისტი, 1978, No 7, გვ. 63-76.
  [Ilia Chavchavadze, 100th Anniversary]
 199. პირველი ქართული სტამბის 270 წლისთავი. –წიგნის სამყარო, 1978, No 24, გვ. 2.
  [First Georgian Printing House, 270th Anniversary]
 200. სოციალურ-ეკონომიკური გეგმიანობა, როგორც საზოგადოებრივი განვითარების ფაქტორი. –ეკონომისტი, 1978, No 3, გვ. 55-72.
  [Social and Economic Planning as Factor of Social Development]
 201. ქართული სტამბის წიგნის 350 წლისთავი. –წიგნის სამყარო, 1978, No 23 , გვ. 2.
  [350th Anniversary of Georgian Book Printing]
 202. ექლიბრისის მოყვარულთა კლუბის ორგანიზაციისათვის. ღია წერილი “წიგნის სამყაროს რედაქციას”. –წიგნის სამყარო, 1978, No 9, გვ. 2.
  [On Organization of the Club of Lovers of Ex-Libris]
 203. წიგნის შედგენისა და გამოცემის მაღალი კულტურისათვის. -წიგნის სამყარო, 1978, No 9, გვ. 4-5; No 10, გვ. 4-5.
  [Culture of Book Compilation and Editing]
 204. Вопросы формирования семьи в связи с воспроизводством населения. Изд. 2-е. Тб., Мецниереба, 1978. 54 с.
  [Formation of Family in Respects of Population Reproduction, 2nd ed.]
  • –წიგნის სამყარო, 1978, 22 მარტი, გვ. 3.[რეც.-Rev.]
  • სხირტლაძე ა. და ყრუაშვილი ნ. –მაცნე, ფილოს., ფსიქ., ეკონ., და სამართლის სერია. 1978, No 3, გვ. 204-207. [რეც.-Rev.]
 205. მოსახლეობის დემოგრაფიული აღწერა. –მეცნიერება და ტექნიკა, 1979, No 2, 2-5.
  [Demographis Counting of Population]
 206. პირველი ქართული პერიოდული გამოცემის 160 წლისთავი [“საქართველოს გაზეთი”, 1819, 8 მარტი]. –წიგნის სამყარო, 1978, No 2, გვ.2.; -სამშობლო, 1979, No 6, მარტი, გვ. 4-5.
  [First Georgian Periodical “Georgian Newspaper”]
 207. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 6. თბ., მეცნიერება, 1979. 479 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Centuries. Vol.6]
  • მიქავა ა. –წიგნის სამყარო, 1979, No 20, გვ. 3.[რეც.-Rev.]
  • ქორიძე დ. –ეკონომისტი, 1980, No 7, გვ. 74-75. [რეც.-Rev.]
 208. სწრაფი კითხვის თაობაზე. –წიგნის სამყარო, 1979, No 15, გვ. 4-5.
  [Spead Reading Techniques]
 209. უახლესი დემოგრაფიული სიტუაციისა და მოსახლეობის აღწარმოების შესახებ. –ეკონომისტი, 1979, No 1, გვ. 26-34.
  [Rescent Demographic Situation]
 210. ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების 100 წლიათავი. –წიგნის სამყარო, 1979, No 15, გვ. 2.
  [Society for Spreading Literacy Among Georgians, 100th Anniversary]
 211. დემოგრაფიის (დემოლოგიის) შემეცნებითი მნიშვნელობისათვის. –მაცნე, ეკონომიკისა და სამართლის სერია, 1980, No 4, გვ. 5-21.
  [Perceptional Role of Demography (Demology)]
 212. მეცნიერული ლიტერატურის სტილისათვის. –წიგნის სამყარო, 1980, No 6, გვ. 2,7.
  [Style of Scientific Literature]
 213. სოციალურ-ეკონომიკური გეგმიანობა, როგორც საზოგადოებრივი განვითარების ფაქტორი. –კრ-ში: სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის პრობლემები, ტ.1. თბ., მეცნიერება, 1980, გვ. 3-36.
  [Social-Economic Planning as a Factor for Public Development]
 214. ქართული საბჭოთა ბეჭდვითი სიტყვის პროდუქცია (ქართული პოლიგრაფიული მრეწველობის 350 წლისთავისათვის). –ეკონომისტი, 1980, No 8, გვ. 42-57.
  [Georgian Typography Production]
 215. ახალგაზრდობის სოციოლოგიის საკითხები. თბ., განათლება, 1981. 122. გვ.
  [Sociology of Youth]
 216. ბუკინისტური წიგნის ვაჭრობის შესახებ. –წიგნის სამყარო, 1981, No 18, გვ. 3.
  [Bookinist (Antique) Book Trade]
 217. ლიტერატურული შრომის ეკონომიკური ბუნების თაობაზე. -წიგნის სამყარო, 1981, No 12, გვ.2, 6.
  [Economic Nature of Literary Work]
 218. საქართველოს სსრ მრეწველობის განვითარებას თავისებურებანი (1921-1937). –მაცნე, ეკონომიკისა და სამართლის სერია, 1981, No 1, გვ. 28-41.
  [Specifics of Industrial Development of Georgia in 1921-1937]
 219. უახლესი დემოგრაფიული სიტუაციის ზოგიერთი საკითხი. -ეკონომისტი, 1981, No 4, გვ. 22-50.
  [Newest Trends in Demography Situation]
 220. საქართველოს რუსეთთან შეერთების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები. –ეკონომისტი, 1981, No 4, გვ. 34-45.
  [Social-Economis Respects of Georgia’s Annection onto Russia]
 221. შობადობა -აქტუალური დემოგრაფიული პრობლემა. –საქ. კომუნისტი, 1982, No 5, გვ. 55-61.
  [Fertility – Actual Demographyc Problem]
 222. Ученый и педагог. (Историку А.П.Иоселиани -70 лет). –Заря Востока, 1982, 17 июля, с. 3.
  [A.Ioseliani]
 223. მეცნიერული ლიტერატურის პუბლიკაციისათვის. –წიგნის სამყარო, 1983, No 14, გვ. 2-3.
  [Specifics of Publication of Scientific Literaure]
 224. მოძღვრის გახსენება. [ივ.ჯავახიშვილი]. –სამშობლო, 1983, 6 ივნ., გვ.3.
  [Iv.Javakhishvili, Im Memoriam]
 225. საქართველოს რუსეთთან შეერთების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები. გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისათვის. -ეკონომისტი, 1983, No 7, გვ. 18-25.
  [200th Anniversary of Georgieyvsk Agreement]
 226. ქართველური მოსახლეობის კონცენტრაციის შესახებ. -სამშობლო, 1983, No 7, აპრილი, გვ. 6.
  [Concentration/Consolidation of Georgian (Kartvelian) Population]
 227. შეხვედრები ვლადიმერ მაიაკოვსკისთან. –წიგნის სამყარო, 1983, No 19, გვ. 4.
  [Meetings with Vladimir Mayakovski]
 228. დემოგრაფიული ტერმინოლოგია. (რუსულ-ქართული, პროექტი). –კრ-ში: სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის პრობლემები, ტ. თბ., მეცნიერება, 1984. გვ. 289-330.
  [Demographic Terminology]
 229. დემოგრაფიული ტერმინოლოგიის საკითხები. –კრ-ში: სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის პრობლემები, ტ. 2. თბ., მეცნიერება, 1984. გვ. 19-189.
  [Respects of Demographic Terms]
 230. კონსტანტინე გამსახურდია. (ხსოვნა სულისა). –წიგნის სამყარო, 1984, No 7, გვ. 4.
  [Konstantine Gamsakhurdia, Im Memoriam]
 231. მინიატურული წიგნები. –წიგნის სამყარო, 1984, No 12, გვ. 4-5.
  [Petit Books]
 232. მტკიცე ოჯახი ერის ფუძე და ლიბოა. თბილისი, 1984, 30 ივლ., გვ. 2-3.
  [Family as Basement of Nation]
 233. ოჯახი -საზოგადოების უჯრედი. –საქ. კომუნისტი, 1984, No 9, გვ. 33-37.
  [Family as Nucleus of Society]
 234. საქართველოსა და ამიერკავკასიის ეკონომიკური განვითარება XIX-XX საუკუნეებში. მონოგრაფიები. ტ. 7. ქართული სტამბის წიგნი. თბ., მეცნიერება, 1984. 896 გვ.
  [Economic Development of Georgia and Transcaucasia in 19th-20th Centuries. Vol.6. Georgian Printed Book]
  • კახეთელიძე ვ., ხასია ბ. და გოგოხია რ. –კომუნისტი, 1986, 1 თებ., გვ. 4. [რეც.-Rev.]
  • ცხვედიანი შ., ფიზიცკი მ. და ნორაკიძე ი. –საბჭოთა აფხაზეთი, 1985, 6 ივლ., გვ. 4. [რეც.-Rev.]
 235. ქორწინების ზოგიერთი დემოგრაფიული ასპექტი. –ეკონომისტი, 1984, No 9, გვ. 80-92.
  [Demographic Respects of Merriage]
 236. წიგნის ტირაჟის შესახებ. –წიგნის სამყარო, 1984, 26 სექტ., გვ. 2.
  [Circulation of Books]
 237. ეკონომიკური ტერმინოლოგია. თეორიის საკითხები. -კომუნისტი, 1985, 17 სექტ., გვ. 3; 18 სექტ., გვ. 3.
  [Theory of Economic Terminology]
 238. მოსახლეობა. ოჯახი. შვილიანობა. თბ., მეცნიერება, 1985, 168 გვ.
  [Population, Family, Fertility]
  • გურეშიძე გ. და გოირგაძე ლ. –ქუთაისი, 1986, 16 მაისი, გვ. 3. [რეც.-Rev.]
 239. ნებით ნუ გადავშენდებით. (საუბარი ჟურნალისტ ნ. ჯოხაძესთან). -თბილისი, 1985, 19 ოქტ., გვ. 6.
  [Demography, Population – Danger of Depopulation , Demographyc Catastrophe  of Georgians]
 240. ოჯახისა და შვილიანობის ზოგიერთი საკითხი. — მასალები საქართველოს ეთნოგრაფიისათვის. თბ., მეცნიერება, 1985, გვ. 85-104.
  [Family, Fertility]
 241. ქართველური მოსახლეობის კონცენტრაციის შესახებ. შეკითხვების საპასუხოდ. –ეკონომისტი, 1985, No 6, გვ. 80-83.
  [Concentration/Consolidation of Georgian Population]
 242. შეხვედრა სერგო ორჯონიკიძესთან. მოგონება. –თბილისის უნივერსიტეტი, 1985, 4. ოქტ., No 30-31, გვ. 2.
 243. რუსულ-ქართული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის საკითხები. -ეკონომისტი, 1986, No 2, გვ. 89-107.
  [Russian-Georgian Economic Terms]
 244. ადამიანის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა. -საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 1987, No 1, გვ. 34-35; No 2, გვ. 16.
  [Average Length of Life]

 

საფუძვლად გამოყენებულია: პაატა გუგუშვლი (1905-1987), ბიობიბლიოგრაფია. “მეცნიერება”, თბ., 168 გვ. 1988. (საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია -ცენტრალური სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, ბიბლიოგრაფიული სერია “ქართველი მეცნიერები”). შემდგენელები: ნ.აბუაშვილი და გ.მგელაძე-ბორჯაძე.

Compiled from (384 items): “Paata Gugushvili (1905-1987), Biobibliography”, Tb., Academy Press, 1988, 168 p.

პაატა ბესარიონის ძე გუგუშვილი ეკონომიკა პოლიტეკონომია პოლიტიკური ეკონომია სოციოლოგია დემოგრაფია სახალხო მეურნეობის ისტორია სტატისტიკა მეურნეობა ჟურნალისტიკა კონსტანტინე გამსახურდია ხალხთმოსახლეობა სტამბა გამომცემლობა შრიფტი შრიფტები საქართველო ამიერკავკასია კავკასია

Blog at WordPress.com.